Fire nødvendige egenskaper for Middle Office

Rett dame for handelskontrollfunksjonen «Middle Office». 

Ja, eller rett mann da. Med utgangspunkt i typiske norske kraftselskap beskriver denne artikkelen fire viktige personlige egenskaper som kreves for å arbeide med uavhengig kontroll av finansiell handel, råvare- og energihandel – ofte kalt en Middle Office – funksjon.

Forfatter: Trond Brevik

Å arbeide med en slik funksjon er et stort ansvar. Uavhengige kontrollfunksjoner er jo i utgangspunktet etablert fordi ledelsen vurderer den iboende risikoen som svært stor. Det er mye som kan gå galt og store pengebeløp involvert. Og det er gjerne komplisert og vanskelig å forstå for utenforstående. Ledelsen vil da ofte etablere en uavhengig kontrollfunksjon for å forsikre seg om god risikostyring:

  • At det ikke tas mer risiko enn ledelsen har gitt rammer for
  • At ledelsen og alle involverte forstår virksomhetens risiko

Er funksjonen først opprettet så må den være effektiv. Det verste av alt er svake kontrollfunksjoner som gir falsk trygghet. Den uavhengige kontrollen fra en Middle Office funksjonen kan være like viktig i en ren sikringsportefølje som der man driver spekulativ handel. Riktignok er det mange flere risikodrivende faktorer i den spekulative handelen enn i sikringshandelen, mens sikringshandelen kan på sin side omfatte store volumer være mye mer vesentlig for utfallsrommet i konsernets kontantstrøm mange år framover i tid.

Det er fire egenskaper som bør etterspørres hos personer i Middle Office funksjonen: Metodekunnskap, forretningsforståelse, formidlingsevne og personlig styrke.

Metodekunnskap

Selvsagt må en som arbeider med Middle Office funksjonen ha regneferdigheter. Man må kunne litt statistikk og matematikk og for å beregne markedsrisiko og kredittrisiko. I slike funksjoner snakkes det ofte om begreper som Mark-to-market, Value at Risk, Cash flow at Risk, holdingperioder, korrelasjoner, konfidensnivåer og kreditt-ratinger. Alt dette bør man kunne godt, og helst bedre enn de som sitter på handelsbordet og handler. Dessuten må man heller ikke være redd for å bruke IT-systemene til å modellere beregningene. Ofte rekrutteres det gjerne «quanter», eller tallknusere på norsk, i energiselskapenes Middle Office. Gjerne med realfagsfolk som er gode til å regne. Men for at disse skal fungere bra kreves flere egenskaper.

Forretningsforståelse

Den som arbeider med Middle Office-funksjonen sitter på mange måter på sidelinjen i forhold til Front Office-funksjonen, som tar beslutninger og som handler. Men Middle Office må forstå forretningen omtrent like godt som Front Office. De må kjenne markedsplassene, instrumentene, handelsmønsteret, og også aktørene i markedet. Om man ikke forstår substansen bak blir Middle Office’s beregninger bare tall. Det blir da vanskelig for Middle Office å forstå hva som skjer, å forstå risikoen i virksomheten og ikke minst å kunne formidle dette til sine oppdragsgivere. 

 

Formidlingsevne

Å kunne regne riktig og å kunne forstå virksomheten er god basiskunnskap for en Middle Office medarbeider. Men det kreves mer. Risikoen i det vi driver med må kunne formidles på en slik måte at flest mulig, både på handelsbordet og i ledelsen, forstår hva som foregår. Middle Office funksjonen må ha formidlingsevnen til skape evne å skape engasjement, innsikt og interesse i handelsaktivitetene. At mange er interesserte og nysgjerrige, og at mange kan stille spørsmål, er risikoreduserende i seg selv.  Denne formidlingsevnen er nok den egenskapen som er mest undervurdert når det rekrutteres folk inn i Middle Office funksjoner. Det ansettes folk som er gode på å regne uten at de nødvendigvis er så flinke til å kommunisere og forklare hva de driver med til andre.  En Middle Office funksjon som er dyktig på formidling vil bli sett på som mye mer verdifull enn bare en nødvendig kostnadspost for å kontrollere handelen. En god formidler i Middle Office, selvsagt med nødvendig metode- og forretningsforståelse, vil bli brukt som en ressursperson og diskusjonspartner også blant Front Office.   

 

Personlig styrke

Det er et tøft og ensomt mandat å være den som skal rapportere uavhengig til ledelsen. For de fleste norske kraftselskaper vil det også være en ganske ensom jobb. Middle Office funksjonen skal aldri ha synspunkter på Front Office-beslutninger om hvor mye risiko, og hvilken type risiko virksomheten skal ta. Hvis Middle Office begynner mene noe om posisjonstakingen så mister man sin uavhengighet. Men Middle Office skal alltid gi ledelsen sin uavhengige vurdering av risiko: Hvor stor er den, hva kan gå galt, og hvorvidt man handler innenfor rammer og føringer gitt fra ledelse og Styre. Middle Office skal bidra til informert risikotaking: Ledelsen må gjerne beslutte å ta stor risiko, så lenge risikobildet er godt forstått og beregnet av en uavhengig instans. Ofte vil det kreves skjønnsmessige vurderinger – da er det ekstra viktig at den som gjør den skjønnsmessige vurderingen er uavhengig av Front Office. Middle Office kan bli utsatt for et implisitt press. Det er mange ganger lett å forstå hva Front Office ønsker seg. Men Middle Office må uansett gjøre sin selvstendige vurdering, 100% uavhengig av andres syn. Den som skal utøve Middle Office må ha den personlige styrken som kreves for å formidle et upopulært budskap, selv om det måtte skape «dårlig stemning». Noen ganger må man formidle budskap som ikke engang oppdragsgiver, ledelsen, egentlig hadde ønsket seg.  

Alt må være på plass

Så hva er den viktigste av disse fire egenskapene? Det er umulig å si – alle må være på plass, og dette må legges vekt på ved rekruttering. «Formidlingsevne» er den som har vært mest ignorert ved oppsett av Middle Office-funksjoner. Men skal man formidle så trenger man substans og budskap – og da kommer man ikke unna metodekunnskap og forretningsforståelse. Og så må man ha den personlige styrken som kreves for å formidle med overbevisning, også upopulære budskap.
 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY